Vejen - Kongevænget etape 2

Kongevænget etape 2 er den anden etape i området kaldet Kongeengen. Anden etape består af to delområder med hver deres særlige karakter (delområde 6 og delområde 7). På kortet nedenfor kan du se udstykningen med de to nye delområder markeret med rødt.

Alle grunde i de to delområder ligger langs blinde boligveje uden gennemkørende trafik.

Grundstørrelser: I delområde 6 er grundstørrelserne mellem ca. 800m2 - 1100m2 I delområde 7 er grundstørrelserne mellem ca. 1100m2 - 1850m2

Du må bygge i op til to etager, med en højde på indtil 8,5m. Bebyggelsesprocenten må højst være 30.

Indenfor delområde 6 skal bebyggelsen placeres, så den understreger gadeforløb og medvirker til, at området opfattes som en harmonisk helhed. I delområde 7 må ingen bygninger ligge nærmere end 25m fra midten af Ø. Skibelundvej.  

Taghældning:
I både delområde 6 og 7 er der plads til dit hus uanset,om du er til fladt tag, ensidig taghældning eller sadeltag.

Regnvandet:
Regnvandet fra huse og gader anvendes til regnbede, grøfter og søer der giver boligområdet karakter og et rigere plante- og dyreliv.
På Kongevænget må du aflevere dit regnvand i åbne render i et afledningspunkt eller - rende, som er bestemt af terrænforholdene på stedet. Afledningspunkt/rende kan oplyses for hver enkelt grund ved henvendelse til Vejen forsyning. (De kan kontaktes på telefonnummer er 76 32 66 00 eller e-mail:post@vejenforsyning.dk)
Du kan også opsamle og genanvende regnvandet eller om muligt nedsive det på egen grund.   Det samlede belagte og bebyggede areal på din grund må ikke overstige 500m², dog maks. 50% af grundens areal.

De grønne områder:
De grønne områder bliver bliver udformet og passet som naturarealer med søer og vandløb til håndtering af regnvand, der understøtter et varieret plante- og dyreliv.

Overkørsler:
Nogle grunde får udkørsel over grøfte eller render. Andre overkørsler udformes som et lavt trug i rabatten. Udformningen af overkørslen til din grund bestemmes af rabattens indretning.

I den østlige del af område 6 anlægger kommunen overkørslerne i græsarmeringssten frem til skel.
Du kan få yderligere oplysninger om udformning af din overkørsel ved henvendelse til Vej & Park på mailadressen teknik@vejen.dk eller på telefon 79 96 62 74.

Varmeforsyning:
Delområde 6 tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning.

Lavenergibyggeri:
Indenfor delområde 7 skal ny bebyggelse overholde gældende krav til lavenergibebyggelse på opførelsestidspunktet, dog svarende til minimum Bygningsklasse 2020.

Materialevalg:
For at sikre mod blænding af naboer og trafik, må der ikke anvendes materialer med en glansgrad højere end 25.

Vores byggesagsbehandlere er klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte dem på mailadressen teknik@vejen.dk eller på telefon 79 96 62 78.
Du kan læse mere i Lokalplanen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Kongevænget etape 2.